Betingelser og kjøreregler for utstillere

Her finner du all informasjon for hva som skal til for å kunne stille ut

1. Påmeldingen er bindende når den foreligger hos Norsk Gull & Ur Messe i utfylt

stand. Avbestillingsgebyr NOK 10.000,-. Utstilleren hefter for den totale standleie og registreringsavgift. Norsk Gull & Ur Messe tar sisteavgjørelse når det gjelder tildeling av plass, og har anledning til på fritt grunnlag å avvise påmeldinger.

2. Manglende oppfyllelse av utstillerens ønske om bestemt standplassering e.l. gir

ikke utstilleren rett til å avbestille, kreve prisavslag, erstatning e.l.

3. Velger en påmeldt utstiller ikke å delta på arrangementet, eller er forhindret fra å

delta, fritar ikke dette utstilleren fra å betale standleien og registreringsavgiften. Norsk Gull & Ur Messe kan fritt disponere det areal som blir ledig som følge av den manglende deltakelsen, uten at dette gir den påmeldte utstilleren noe refusjonskrav på standleien og registreringsavgiften.

4. Enhver utstiller er fullt ut bundet av Norsk Gull & Ur Messes Betingelser i dette

dokument, samt Reglement og øvrige relevante bestemmelser fastsatt av Norsk Gull & Ur Messe. Dette gjelder uansett om utstilleren har tatt forbehold av noe slag, med mindre vedkommende forbehold er skriftlig akseptert av Norsk Gull & Ur Messe. Norsk Gull & Ur Messe avgjør med bindende virkning tvister om forståelse av Betingelser, Reglement og øvrige bestemmelser fastsatt av Norsk Gull & Ur Messe.

5. Norsk Gull & Ur Messes forbeholder seg retten til å fakturere bestilte

serviceytelser/leveranser, samt katalogvarer til stand bygging og stand innredning med forfall i forkant for arrangementet. Ved forhåndsfakturering er Norsk Gull & Ur Messe ikke forpliktet til å levere de bestilte serviceytelser/leveranser dersom betaling ikke er funnet sted til forfall. Utstilleren er ansvarlig for betaling for Norsk Gull & Ur Messe leveranser til standen, enten leveransene er bestilt av utstiller eller utstillers leverandører.

6. Dersom ikke annet er avtalt, eller annen prosedyre følges, skal Norsk Gull & Ur

Messes tilgodehavende innbetales i henhold til fakturaens forfallsbetingelse. Dokumentasjon for innbetalt stand leie må kunne forevises for å få adgang til hallene i utstillingsperioden

8. Unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene kan medføre tap av det tildelte

standareal. Norsk Gull & Ur Messe har i så tilfelle rett til å disponere plassen.

10. Norsk Gull & Ur Messe forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller

eventuelt å redusere påmeldt areal hvis utstillingen blir fulltegnet på et tidlig tidspunkt. Standareal anvises i den utstrekning det er mulig i de forskjellige produktgrupper.

11. Bare varer og tjenester som er påmeldt kan vises på utstillingen. Utstilte

gjenstander kan ikke fjernes fra standen i utstillingsperioden uten Norsk Gull & Ur Messes skriftlige samtykke. Norsk Gull & Ur Messe har anledning til, uten å angi grunn, å pålegge fjernet eller selv fjerne utstilte varer og tjenester som ikke dekkes av utstillingens hovedområder eller som ikke oppfyller normale kvalitetskrav eller for øvrig fremstår som farlige eller upassende.

12. Samtlige utstillere, også utenlandske, som skal selge varer/tjenester fra stands

direkte til forbruker for mer enn NOK 50.000 plikter å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Fremleie av stands (gjelder organisatorer av paviljonger) til utstillere anses også som avgiftspliktig virksomhet. Dersom omsetningen gjennom en slik virksomhet overstiger NOK 50.000 i en 12-måneders periode plikter selskapet som fremleier å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret i Norge. Utenlandske foretak uten fast forretningssted i Norge skal registrere seg gjennom en representant for merverdiavgift.

13. Tekniske papirer inneholdende stand plassering, bestillingsskjemaer og prislister

sendes ut som e-post eller ordinær post til utstillere i rimelig tid før arrangementstidspunktet eller ved påmeldingsfristens utløp.

14. Norsk Gull & Ur Messe har rett til å avlyse messen/utstillingen, forutsatt at det

foreligger saklig grunn. Som saklig grunn regnes f.eks. at det melder seg på et uforsvarlig lavt antall utstillere eller at Norsk Gull & Ur Messe har grunn til å anta at publikumsbesøket vil bli uforsvarlig lavt. Før en avlysning skal påmeldte utstillere så vidt mulig gis anledning til å uttale seg. Ved en avlysning refunderes innbetalt stand leie og registreringsavgift. Eventuelle øvrige utgifter eller egenarbeid utstilleren har pådratt seg i anledning utstillingen refunderes ikke.

15. Norsk Gull & Ur Messe har overfor utstilleren ikke noe ansvar for eventuell lav

oppslutning om en utstilling fra utstillere og/eller besøkende, eller for at eventuelle sentrale utstillere uteblir.

16. Norsk Gull & Ur Messe fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil i trykket

eller elektronisk informasjonsmateriell om utstillingen.

17. Ved eventuelt erstatningsansvar overfor utstilleren er Norsk Gull & Ur Messe

uansett ikke erstatningsansvarlig for utstillerens indirekte tap.